CIT i PIT w branży budowlanej i deweloperskiej
w 2022 r.

W ostatnich latach prawo podatkowe w obszarze CIT i PIT podlegało licznym zmianom. Niektóre ze zmian bardziej, inne mniej, dotykały branżę budowlaną oraz deweloperską. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przygotowanie szkolenia „uszytego na miarę” dla branży deweloperskiej oraz budowlanej i zebraliśmy zagadnienia, które powszechnie występują u podatników działających w tych sektorach gospodarki. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu macie Państwo szansę na poznanie, zaktualizowanie oraz usystematyzowanie wiedzy dedykowanej konkretnej grupie podatników. Co ważne, zagadnienia nie są omawiane wyłącznie w kontekście omówienia „co się zmieniło”, lecz całych bloków zagadnień, z uwzględnieniem zaistniałych zmian. Takie kompleksowe spojrzenie z pewnością ułatwi poruszanie się w meandrach podatkowych rozliczeń podmiotów z branży deweloperskiej i budowlanej.

Korzyści:

 • zapoznanie się z  kluczowymi dla branży budowlanej i deweloperskiej zagadnieniami
  w podatkach dochodowych
 • materiały szkoleniowe, które przydadzą Ci się w przyszłości
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program szkolenia

 1. Faktury sprzedaży – rozliczenie:
 • moment powstania przychodu moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej, etapy budowy, protokół zdawczo – odbiorczy, przejściowe świadectwo płatności, usługi realizowane w okresach rozliczeniowych,
 • sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
 • przedpłaty/zaliczki/zadatki – moment powstania przychodu podatkowego,
 • odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
 • wykonawstwo zastępcze/datio in solutum,
 • transakcje barterowe,
 • świadczenie usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna – moment rozpoznania przychodu,
 • refakturowanie – moment powstania przychodu.
 • faktury z tytułu usług powtarzających się w walucie obcej,
 • faktury kalkulowane na podstawie roboczogodzin,
 • wysokość przychodu,
 • faktury sprzedaży w walucie obcej.
 1. Faktury korygujące sprzedaż – rozliczenie:
 • korekty in minus,
 • korekty zbiorcze in minus,
 • korekty in minus w walucie obcej,
 • korekty zbiorcze in minus w walucie obcej,
 • korekty in plus,
 • korekty zbiorcze in plus,
 • korekty in plus w walucie obcej,
 • korekty zbiorcze in plus w walucie obcej.
 1. Faktury zakupu – rozliczenie:
 • koszty pośrednie i bezpośrednie,
 • koszty na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
 • refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
 • rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
 • realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku – szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
 • kary umowne, odszkodowania – jak sobie z nimi poradzić i uniknąć wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów?
 • szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna,
 • faktury zakupowe w walucie obcej.
 1. Faktury korygujące zakup – rozliczenie:
 • korekty in minus,
 • korekty zbiorcze in minus,
 • korekty in minus w walucie obcej,
 • korekty zbiorcze in minus w walucie obcej,
 • korekty in plus,
 • korekty zbiorcze in plus,
 • korekty in plus w walucie obcej,
 • korekty zbiorcze in plus w walucie obcej.
 1. Wybrane zagadnienia dotyczące zakupów krajowych:
 • skutki uchybienia limitu dla rozliczeń bezgotówkowych,
 • skutki uchybienia obowiązkowi zapłaty na rachunek z tzw. „białej listy podatników VAT”,
 • skutki uchybienia obowiązkowemu MPP,
 • skutki uchybienia nadchodzącym limitom sprzedaży B2C (np. zaliczki przy umowach przedwstępnych przeksięgowane potem na należność główną).
 1. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych:
 • ulga na złe długi po stronie wierzycieli:
 • kiedy można skorzystać?
 • mechanika ulgi,
 • obniżanie na podstawie obliczenia zaliczki,
 • raportowanie w zeznaniu rocznym,
 • zapłata przez dłużnika części lub całości po dokonanym obniżeniu,
 • ulga na złe długi po stronie dłużników:
 • termin na dokonanie obniżenia,
 • terminy covidowe i niecovidowe,
 • raportowanie obniżenia,
 • zapłata po uprzednim obniżeniu.
 1. Tzw. „ukryte dywidendy” od dnia 1 stycznia 2023 r.:
 • skutki podatkowe „ukrytych dywidend” dla nabywcy świadczeń,
 • czym są ukryte dywidendy?
 • kategoria bezwzględna ukrytych dywidend,
 • kategorie preferowane ukrytych dywidend,
 • zwiększenie znaczenia rynkowości świadczeń,
 • problematyka wynajmu nieruchomości, maszyn, sprzętu podmiotom powiązanym – ukryta dywidenda,
 • jak zarządzać zagadnieniem świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, aby zredukować ryzyko
  w obszarze „ukrytych dywidend”?
 1. Finansowanie zewnętrzne – limit zaliczenia kosztów finansowania:
 • finansowanie od podmiotów powiązanych i niepowiązanych,
 • koszty objęte ograniczeniami,
 • dopuszczalne limity,
 • nowy wzór ustalania limitu,
 • skutki przekroczenia limitów,
 • skutki dla podmiotów korzystających z finansowania zewnętrznego.
 1. Nabycie usług od pomiotów zagranicznych – skutki w obszarze WHT:
 • outsourcing personelu,
 • usługi projektowe, doradcze,
 • pożyczki,
 • licencje, wzory przemysłowe, know-how,
 • leasing maszyn/sprzętów,
 • najem, dzierżawa,
 • polska firma jako płatnik podatku u źródła,
 • stawka krajowa WHT,
 • rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • przegląd stawek obniżonych/zwolnień na przykładzie 3 wybranych UPO,
 • kiedy można stosować stawki obniżone/zwolnienia z UPO?
 • limit 2 mln zł rocznie – o co chodzi?
 • raportowanie i rozliczenie WHT.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!