VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w 2022 r.

W ostatnich latach prawo podatkowe w obszarze VAT podlegało licznym zmianom. Niektóre ze zmian bardziej, inne mniej, dotykały branżę budowlaną oraz deweloperską. Dlatego też zdecydowaliśmy się na przygotowanie szkolenia „uszytego na miarę” dla branży deweloperskiej oraz budowlanej i zebraliśmy zagadnienia, które powszechnie występują u podatników działających w tych sektorach gospodarki. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu macie Państwo szansę na poznanie, zaktualizowanie oraz usystematyzowanie wiedzy dedykowanej konkretnej grupie podatników. Co ważne, zagadnienia nie są omawiane wyłącznie w kontekście omówienia „co się zmieniło”, lecz całych bloków zagadnień, z uwzględnieniem zaistniałych zmian. Takie kompleksowe spojrzenie z pewnością ułatwi poruszanie się w meandrach podatkowych rozliczeń podmiotów z branży deweloperskiej i budowlanej.

Korzyści:

 • zapoznanie się z  kluczowymi dla branży budowlanej i deweloperskiej zagadnieniami
  w podatku
 • materiały szkoleniowe, które przydadzą Ci się w przyszłości
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia wstępne:

 • sprzedaż nieruchomości jako transakcje podlegające VAT,
 • świadczenie usług budowlanych jako transakcja podlegające VAT,
 • odszkodowania i kary umowne – z VAT, czy bez?
 • kiedy „kara umowna”, a  kiedy rabat lub inna forma „ekwiwalentu”?
 • prace w ramach gwarancji/rękojmi,
 • klauzule lojalnościowe (np. architekci, projektanci wnętrz), a podatek VAT,
 • kaucje gwarancyjne.
 1. Praktyczne aspekty momentu powstawania obowiązku podatkowego w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
 • zagadnienia towarów:
  • sprzedaż budynku/lokalu – moment powstania obowiązku podatkowego,
  • zaliczki, zadatki, umowy deweloperskie przy sprzedaży nieruchomości,
  • rachunek powierniczy otwarty vs rachunek powierniczy zamknięty,
 • zagadnienia dotyczące usług w branży budowlanej i deweloperskiej:
 • dlaczego ustalenie momentu wykonania usługi jest ważne?
 • „fakturowy” obowiązek podatkowy i termin wystawienia faktury,
 • protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),
 • kontrakty realizowane na bazie FIDIC, a powstanie obowiązku podatkowego,
 • zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków na poczet usług budowlanych,
 • opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
 • usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przegląd bieżącego orzecznictwa,
 • wynajem sprzętu zza granicy.
 1. Podstawa opodatkowania w branży budowlanej i deweloperskiej:
 • podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości,
 • podstawa opodatkowania w przypadku świadczenia usług,
 • czy i jak opodatkować odszkodowania oraz kary umowne,
 • omijanie kar umownych – refakturowanie dodatkowych kosztów, rabaty,
 • zasady przeliczania faktur w walucie obcej dla celów VAT,
 • możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT,
 • faktury korygujące in minus,
 • faktury korygujące in plus,
 • wymogi dokumentacyjne związane z fakturami in minus oraz in plus,
 • faktury in minus w walutach obcych,
 • zbiorcze faktury in minus w walutach obcych,
 • faktury in plus w walutach obcych,
 • zbiorcze faktury in plus w walutach obcych
 1. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
 • tereny budowlane,
 • rola decyzji o warunkach zabudowy i MPZP,
 • sprzedaż nieruchomości – zwolnienie, stawka 8%, a może 23%?
 • sprzedaż gruntu,
 • sprzedaż budynku/budowli,
 • pierwsze zasiedlenie,
 • „kolejne” pierwsze zasiedlenie,
 • ulepszenia budynków/budowli,
 • rezygnacja ze zwolnienia z VAT – kiedy warto wybrać opodatkowanie?
 •  zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC,
 • sprzedaż gruntu z budynkiem przeznaczonym do rozbiórki,
 • sprzedaż gruntu z fundamentami,
 • sprzedaż budynku (stan surowy otwarty),
 • sprzedaż budynku (stan surowy zamknięty),
 • refakturowanie usług, a stawka VAT,
 • refakturowanie nabycia paliwa oraz materiałów.
 1. Zakupy – VAT naliczony:

 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,
 • data wpływu faktury w kontekście JPK,
 • możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach,
 • moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej,
 • czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie korekty VATu naliczonego ze sprzedawcą?
 • prawo do odliczenia od usług noclegowych,
 • refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia.
 1. Rozliczenia bezgotówkowe i biała lista w świetle nadchodzących zmian:
 • rozliczenia bezgotówkowe z podmiotami zagranicznymi,
 • biała lista, a zakupy od podmiotów zagranicznych,
 • obniżony limit zapłat bezgotówkowych w segmencie B2B,
 • skutki podatkowe naruszenia limitu,
 • obniżone progi dla białej listy podatników VAT oraz wybrane problemy:
  • jak liczymy limit?
  • podmiot aktywny na moment zawierania transakcji i nieaktywny w momencie regulowania płatności,
  • zapłata na rachunek spoza białej listy – skutki oraz istotna rola MPP,
 • limit zapłat gotówkowych z segmencie B2C (np. zaliczki przy umowach przedwstępnych przeksięgowane następnie na należność główną),
 • skutki naruszenia limitu zapłat gotówkowych w segmencie B2C.
 1. MPP w branży budowlanej i deweloperskiej:
 • kiedy obowiązek, a kiedy prawo?
 • rezygnacja ze stosowania MPP poniżej progu ustawowego – ryzyka z tym związane,
 • brak środków na rachunku VAT, a MPP,
 • czy MPP redukuje ryzyka podatkowe?
 1. Ulga na złe długi:
 • ulga na złe długi po stronie wierzyciela:
  • terminy oraz ich liczenie,
  • termin płatności vs termin aktywacji ulgi,
  • obniżenie i jego raportowanie w JPK,
  • ulga na złe długi w przypadku należności w walutach obcych,
  • uregulowanie należności przez dłużnika po skorzystaniu z ulgi na złe długi – skutki dla wierzyciela,
 • ulga na złe długi po stronie dłużnika:
  • obowiązkowe obniżenie,
  • termin i raportowanie w JPK,
  • uregulowanie należności po terminie,
 • zapłata samego podatku VAT (np. przez MPP), a ulga na złe długi.
 1. Nabycie surowców od zagranicznego kontrahenta (kruszywo, asfalt, cement, beton, pręty, aluminium itp.):
 • znajdujących się już na terytorium PL:
  • sposób rozliczenia,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • podstawa opodatkowania,
  • stawka VAT,
 • dostarczanych z innego Państwa UE do PL:
  • sposób rozliczenia,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • podstawa opodatkowania,
  • stawka VAT.
 1.  Nabycie usług budowlanych oraz najmu sprzętu od zagranicznych podmiotów:
 • importu usług, czy nabycie krajowe?
 • usługi związane z nieruchomościami oraz ich znaczenie,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • podstawa opodatkowania,
 • rozliczenie i raportowanie w JPK.