VAT  w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym (z rozbudowaną częścią warsztatową).

Szkolenie online

Polskie firmy sukcesywnie rozwijają sprzedaż na rynkach europejskich, w szczególności wewnątrzunijnym. Rosnące wolumeny sprzedaży będące efektem tej ekspansji przekładają się na zwiększenie ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym.

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie rozliczeń w obszarze podatku VAT związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów oraz wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów. Pozwoli to na weryfikację procesów ewidencyjno-rozliczeniowych w zakresie podatku VAT zdarzeń gospodarczych zachodzących w Państwa firmach (firmach Państwa Klientów), ewentualne korekty oraz redukowanie ryzyk w przyszłości.

Szkolenie posiada rozbudowaną część warsztatową, w ramach których uczestnicy, na otrzymanych wcześniej arkuszach, rozwiązują przygotowane zadania. Następnie każde z zadań jest omawiane przez trenera. Pozwala to na wykształcenie praktycznych umiejętności w obszarze rozliczeń transakcji WDT i WNT.

Korzyści:

 • kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów w zakresie towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozbudowana część warsztatowa
 • przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
 • aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
 • praktyczne przykłady i wskazówki,
 • zrozumiały język,
 • maksymalnie interaktywna formuła, w tym pełna swoboda zadawania pytań.

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • dyrektorzy finansowi
 • główne księgowe
 • pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Program szkolenia:

Część I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 1. identyfikowanie WDT:
 • transakcyjne WDT,
 • nietransakcyjne WDT,
 • wywóz własnego towaru – kiedy WDT?
 • problematyka montażu na miejscu – kiedy ma wpływ na identyfikację WDT?
 • przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,
 • dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy,
 1. obowiązek podatkowy w WDT:
 • data wystawienia FV i jej znaczenie,
 • brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,
 • faktura wystawiona po terminie,
 • towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w UE przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w państwie uszlachetniania – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego?
 • zaliczkowanie WDT,
 • czy do zaliczkowania WDT należy wystawić FV?
 • INTERCOMES, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 1. podstawa opodatkowania:
 • wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,
 • kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania?
 • koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ?
 • koszty transportu, a INTERCOMES,
 • refakturowanie kosztów transportu,
 • transakcje w walucie obcej – przeliczanie na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania
 • WDT, a faktury korygujące in minus,
 • WDT, a faktury korygujące in plus,
 • Faktury korygujące w walucie obcej,
 1. stosowanie stawki 0%:
 • wymogi dokumentacyjne,
 • transport własny vs transport odbiorcy,
 • dokumentowanie w odniesieniu do konkretnych INTERCOMES (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 • korzystanie z domniemania wywozu na podstawie Rozporządzenia 282/2011 – do których transakcji znajdzie ono zastosowanie?
 • przepisy krajowe vs unijne domniemanie wywozu,
 • brak dokumentów w ustawowym terminie – jak rozliczyć i czy można „odzyskać” VAT?

Część II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

 1. identyfikowanie WNT:
 • transakcyjne WNT,
 • nietransakcyjne WNT,
 • przywóz uprzednio wywiezionego własnego towaru – kiedy WDT?
 • problematyka montażu w Polsce – kiedy identyfikować WNT?
 • przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WNT,
 • dostawy kontrahenta do magazynów polskiego podatnika poza granicami PL albo do magazynów zewnętrznych poza granicami PL, a WNT,
 1. obowiązek podatkowy w WNT:
 • data wystawienia FV i jej znaczenie,
 • brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,
 • faktura wystawiona/doręczona po terminie,
 • towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w Polsce przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w Polsce – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego?
 • zaliczkowanie WNT,
 • INTERCOMES, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 1. podstawa opodatkowania:
 • wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,
 • kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania?
 • koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ?
 • koszty transportu, a INTERCOMES,
 • refakturowanie na polskiego podatnika kosztów transportu,
 • transakcje w walucie obcej – przeliczanie na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania,
 • WNT, a faktury korygujące in minus,
 • WNT, a faktury korygujące in plus,
 • faktury korygujące w walucie obcej,
 1. VAT naliczony z tytułu WNT:
 • wpływ podstawy opodatkowania na wysokość VATu naliczonego,
 • jaką stawkę rozpoznać?
 • podstawa w walucie obcej, a wysokość VATu naliczonego,
 • moment realizacji prawa do odliczenia,
 • prawo do odliczenia w przypadku otrzymania FV po terminie/braku otrzymania FV,
 • korekta in minus, a VAT naliczony,
 • korekta in plus, a VAT naliczony.

Część III. Transakcje z wykorzystaniem magazynów call-off stock:

 1. korzyści związane ze stosowaniem procedury call-off stock,
 2. co to jest magazyn stockowy?
 3. kiedy „przesunięcie” towaru nie spowoduje powstania obowiązkowego i rozliczenia VAT?
 4. moment powstania obowiązku podatkowego,
 5. wymóg „rotacji” towaru na magazynie,
 6. powrotne przemieszczenie jako ucieczka przed VAT,
 7. ewidencja sprzedawcy, ewidencja nabywcy i ewidencja prowadzącego magazyn,
 8. raportowanie: informacja podsumowująca oraz JPK,
 9. magazyny depozytowe w obrocie krajowym vs magazyny call-off stock,
 10. obowiązki podatników korzystających z tej procedury.

Część IV. Transakcje łańcuchowe:

 1. znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
 2. pojęcie transakcji łańcuchowej,
 3. podstawowe zasady rozliczania transakcji w ramach transakcji łańcuchowej,
 4. transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne?
 5. podmiot pośredniczący: rola, identyfikacja,
 6. „przerzucenie” transakcji ruchomej na kolejny podmiot,
 7. najczęściej stosowane INTERCOMES w obrocie wewnątrzwspólnotowym i ich znaczenie dla transakcji łańcuchowych:
 8. EXW,
 9. FCA,
 10. DAP,
 11. CIP,
 12. CPT,
 13. podmiot 1 w łańcuchu:
 14. EXW,
 15. FCA,
 16. DAP,
 17. CIP,
 18. CPT,
 19. podmiot 2 w łańcuchu:
 20. EXW,
 21. FCA,
 22. DAP,
 23. CIP,
 24. CPT,
 25. kiedy INTERCOMES stosowane przed podmiot 2 w łańcuchu wobec podmiotu 3 (finalnego nabywcy) mają znaczenie dla podmiotu 1?
 26. błędne rozliczenie transakcji łańcuchowej – VAT 46%?

Część V. Transakcje łańcuchowe – część warsztatowa:

 1. case study 1: identyfikacja transakcji łańcuchowej spośród zaprezentowanych transakcji,
 2. case study 2: identyfikacja podmiotu pośredniczącego w przykładowym łańcuchu dostaw,
 3. case study 3: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INTERCOMES EXW, FCA, DAP,
 4. case study 4: w trakcie warsztatu rozwiązanie drugie zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INTERCOMED EXW, FCA, DAP,
 5. case study 5: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z czterema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INTERCOMES EXW, FCA, DAP.

Część VI. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne:

 1. przedstawienie problemu na przykładzie wraz ze sposobami rozliczenia,
 2. wpływ INTERCOMES EXW, FCA, DAP, CIP, CPT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
 3. skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dla: podmiotu 1, podmiotu 2 i podmiotu 3,
 4. wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona:
 5. istota rozwiązania,
 6. wymogi niezbędne do jej stosowania
 7. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 1 (z perspektywy polskiego podatnika),
 8. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 2 (z perspektywy polskiego podatnika),
 9. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 3 (z perspektywy polskiego podatnika).

case study 6: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje trójstronne w oparciu o INTERCOMES EXW, FCA, DAP.