Akademia podatkowo – prawna 2023 z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych z wykorzystaniem narzędzi IT.

Cele szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest przedstawienie bieżących zmian w ustawodawstwie dot. podatku CIT,PIT,VAT  oraz omówienie ich praktycznych konsekwencji dla podatników oraz aktualizacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu nowych przepisów Prawa Pracy w szczególności tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach, zawierania umów, wystawiania świadectw pracy, wyliczania wynagrodzeń. Szkolenie prezentuje aktualny stan prawny.

Korzyści:

•    pełny zakres wiedzy teoretycznej;

•    pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi i ćwiczeniami z wykorzystaniem narzędzi IT

•    możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym

•    możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia; •    szeroki zakres materiałów szkoleniowych

Program szkolenia:

Dzień 1

Zmiany w podatku CIT na 2023 r.

Program będzie aktualizowany do bieżącego stanu prawnego

1)    modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (art. 24ca ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, 2 lit. b, 3-8, ust. 3 pkt 1-3, ust. 3a, ust. 10 pkt 2 i 3, ust. 14 pkt 4, 5 lit. c i d, pkt 6-12 i ust. 15a oraz art. 38hb ustawy CIT),

2)    zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika (art. 27b ust. 8 ustawy CIT),

3)    uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie” (art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ustawy z 29 października 2021 r.),

4)    zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych (art. 11o ustawy CIT i art. 23za ustawy PIT),

5)    zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) w zakresie wyeliminowania wątpliwości co do zasad ustalania dochodu CFC (art. 24a ust. 6c, ust. 11), zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f) oraz zmiany mające na celu odpowiednie ujęcie dodatkowych przesłanek CFC wprowadzonych ustawą z 21 października 2021 r. (art. 24a ust. 2 pkt 3 i ust. 3a), jak również analogiczna zmiana art. 30f ustawy PIT (art. 30f ust. 2 pkt 3, ust. 3a, ust. 3f, ust. 7c, ust. 12 ustawy PIT),

6)    zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (art. 24aa ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a,  5, 7, 8, 10, 13, 14 i 15 ustawy CIT),

7)    uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatników (emitentów) wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund (art. 26 ustawy CIT oraz art. 41 ustawy PIT),

8)    zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT),

9)    zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (art. 24m i art. 24n ustawy CIT),

10)  zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT (art. 18db ust. 2 ustawy CIT),

11)   zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej (art. 18ed ustawy CIT),

12)  zmiany w przepisach dotyczących obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 9 ust. 1c ustawy CIT),

13)  uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” (art. 18f ust. 19 ustawy CIT, art. 26i ust. 19 ustawy PIT i art. 11 ust. 18 ustawy o ryczałcie) jak również ich doprecyzowanie (art. 18f ust. 1a i ust. 2 ustawy CIT),

14)  zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (art. 7aa ust. 5 pkt 1 i ust. 9 pkt 4, art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 3 pkt 2 i ust. 5, art. 28m ust. 4a i 5, art. 28n ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 28r ust. 3 oraz art. 28t ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy CIT),

15)  zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 ust. 4h ustawy CIT),

16)  zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT i art. 30g ust. 15 i 16 ustawy PIT),

17)  doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na Ministra Finansów obowiązek udostępniania wzorów deklaracji (art. 28a ust. 1 i 2 ustawy CIT, art. 45b ust. 1 i 2 ustawy PIT, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie oraz art. 84 ust. 2-4 ustawy z 29 października 2021 r.),

18)  zmiana przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 § 1c Ordynacji podatkowej),

19)  zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej (art. 81 ust. 2zc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej),

20) doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK) (art. 69b ustawy z 29 października 2021 r.),

21)  zmiana porządkująca przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek, a także w zakresie części podatku należnego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzrost z 1% do 1,5%) (art. 1 pkt 20 i pkt 37 lit b oraz art. 18a ustawy z 9 czerwca 2022 r.),

22) zmiana dostosowująca przepisy ustawy PIT dotyczące sporządzania przez administrację podatkową zeznania podatkowego o możliwość udostępnienia także nowej informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ) w usłudze Twój e-PIT (art. 45cd ustawy PIT),

23) zmiana polegająca na rozszerzeniu uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty (ustawa PIT),

24) zmiana przepisów dotyczących pierwszego terminu składania JPK/CIT w przypadku wcześniejszego zakończenia roku podatkowego (art. 66 ust. 3 i art. 89 pkt 4 i 5 ustawy z 29 października 2021 r.),

25) zmiana przepisów związana z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie (art. 146da-146dc i art. 146ea-146ee ustawy o VAT; art. 163d, art. 164a, art. 164b ustawy o podatku akcyzowym; art. 11b ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej; art. 79 ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom),

26) zmiana przepisów zmierzająca do digitalizacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych (art. 84 § 1 i 2 oraz art. 84a Ordynacji podatkowej, art. 18 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, art. 10 ust. 3a pkt 3 i ust. 4 pkt 3 ustawy o PCC i art. 72 ust. 6 pkt 7a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

27) Pozostałe zmiany

28) Odpowiedzi n pytania

29) Indywidualne konsultacje szkoleniowo- doradcze

Zmiany w PIT na 2023 r  i rozliczenia roku 2022

Program będzie aktualizowany do bieżącego stanu prawnego

1)    Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na ogólne zasady opodatkowania w rozliczeniu 2022 r. Zasady postępowania  i kiedy to się opłaci

2)    Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na ogólne zasady opodatkowania w rozliczeniu 2022 r .  Zasady postępowania  i kiedy to się opłaci

3)    Rozliczenie roczne roku 2022:

a)    Nowe ulgi podatkowe

b)    Interpretacje zawężające zakres wprowadzonych ulg

c)    Zmiany w przepisach na rok 2023 ograniczające zakres ulg wprowadzonych od 1 stycznia 2022.

4)    Przepisy wchodzące w życie od 1 stycznia 2023 na podstawie opublikowanej już ustawy Polski Ład 2.0:

– nowe oświadczenie dla płatników

– PIT-2 w wersji A, B i C  kierowany do wszystkich płatników

– zmiana w aktywowaniu kosztów składek ZUS opłacanych przez płatnika

5)    zmiana porządkująca przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek, a także w zakresie części podatku należnego przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego (wzrost z 1% do 1,5%) (art. 1 pkt 20 i pkt 37 lit b oraz art. 18a ustawy z 9 czerwca 2022 r.),

6)    zmiana dostosowująca przepisy ustawy PIT dotyczące sporządzania przez administrację podatkową zeznania podatkowego o możliwość udostępnienia także nowej informacji o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ) w usłudze Twój e-PIT (art. 45cd ustawy PIT),

7)    zmiana polegająca na rozszerzeniu uprawnień płatnika do składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty (ustawa PIT),

8)    Sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na PIT oraz składkę zdrowotną w 2022 r

9)    Uwzględnianie inwentur w rozliczeniu składek zdrowotnych w 2022 r. Jak mają postąpić prowadzący księgi rachunkowe dla wyliczania PIT

10)  Rozliczanie najmu w 2023 r w PIT – działalność gospodarcza, a najem prywatny- zalety i wady. Koszty remontów w tle tego najmu

11)   Przegląd orzecznictwa  Sądów Administracyjnych  i interpretacji podatkowych w sprawach PIT w roku 2021 i 2022

12)   Odpowiedzi na pytania

13)  Indywidualne konsultacje szkoleniowo- doradcze

ZMIANY W PODATKU VAT w 2023 r.

Program będzie aktualizowany do bieżącego stanu prawnego

SLIM VAT 3

1)    Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro,

2)    Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej,

3)    Procedury wydawania i zmiany WIS od 1 kwietnia 2023

4)    Zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych

5)    Proporcjonalne odliczanie podatku VAT i korekta po zmianach

6)    Korygowanie WDT od 1 kwietnia 2023

7)    Zmiana warunków odliczania podatku naliczonego przy WNT

8)    Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej

9)    Wystawianie faktur do paragonów w postaci elektronicznej

10)  Zwrot wydatków na zakup kasy on-line u podatników zwolnionych z VAT

11)   Korygowanie deklaracji złożonych w systemie OSS i IOSS

12)  Warunek zachowania preferencji przy imporcie towarów dla przedsiębiorstw dyplomatycznych

13)  Bagaż osobisty w imporcie towarów

14)  Zwrot gotówkowy w systemie TAX FREE

15)  Ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego

16)  Przepisy przejściowe

GRUPA VAT

1)    Podmioty tworzące nowego podatnika – Grupa VAT

2)    Warunki utworzenia grupy VAT

3)    Dokumentowanie transakcji w ramach grupy VAT

4)    Zasady odliczania VAT

5)    Przekazanie środków na rachunek VAT

6)    Ewidencja prowadzona przez członków grupy VAT od 1 lipca 2023

POZOSTAŁE ZMIANY

1)    Obowiązek zapewnienia współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym ponownie przesunięty

2)    Kasy fiskalne w myjniach samochodowych

3)    Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej

4)    Rozporządzenie w sprawie faktur ustrukturyzowanych

5)    Rozporządzenie w sprawie JPK

6)    Przegląd orzecznictwa TSUE i Sądów Administracyjnych

7)    Odpowiedzi na pytania

8)  Indywidualne konsultacje szkoleniowo- doradcze

Dzień 2

Prawo pracy – od rekrutacji do zatrudnienia

1.  Rekrutacja.

– wybór rodzaju umowy – korzyści i obciążenia każdej z umów

– nowe przepisy wyliczania wynagrodzenia netto

– ogólny zarys umów cywilnych i umów o pracę

– obowiązki podmiotu gospodarczego podczas rekrutacji

– wpływ RODO i wymogi Kodeksu pracy

2.  Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu

– kwestionariusz osobowy – przed i po zawarciu umowy

– dokumenty z poprzednich miejsc pracy

– uprawnienia i kwalifikacje

– orzeczenie lekarskie – skierowanie na badania

– sporządzenie umowy o pracę – treść – przypadki szczególne

– klauzula RODO

3.  Źródła prawa pracy w tym kodeks pracy.

– ogólny zarys przepisów dotyczących pracowników i pracodawców

– stosunek pracy

– rodzaje umów i ich treść obligatoryjna i fakultatywna

– zasady zawierania umów

– wykroczenia – Kodeks pracy i inne akty prawne

4.  Akta osobowe

– przepisy obowiązujące

– informacja z art. 29 kodeksu pracy

– obwieszczenie lub regulamin pracy

– oświadczenia wynikające z przepisów prawa pracy

– elektronizacja dokumentacji

– przechowywanie dokumentacji pracowników

– dokumentacja do ZUS

– wymagania RODO

5.  Regulaminy

– regulamin pracy

– regulamin wynagradzania

– regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

– inne regulacje wewnątrzzakładowe

6.  Inne umowy

– umowa o podniesieniu kwalifikacji zawodowych – zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów

– umowa o zakazie konkurencji

– umowa o odpowiedzialności materialnej

7. Projekty zmian przepisów prawa pracy

– kontrola trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu

– praca zdalna

– usprawiedliwienie nieobecności – działanie siły wyższej

– inne przypadki

8. Kodeks pracy

– zmiany od 2023 r.

9. PPK

– zarys ustawy

– obowiązki pracodawcy – luty 2023 r.

10.  Indywidualne konsultacje szkoleniowo-doradcze

Umowy cywilnoprawne

1.  Rodzaje umów cywilnych

– która umowa cywilna jest idealna dla przedsiębiorcy, a która dla drugiej strony

– konsekwencje przedsiębiorcy wynikające z rodzaju zawartej umowy cywilnej

2.  Kodeks cywilny

– zarys regulacji dotyczących umów cywilnych

3.  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu

– regulacje prawne dotyczące zleceniodawcy, zleceniobiorcy, podmiotu jednoosobowego

4.  Ordynacja podatkowa

5.  Umowa zlecenie

– zawieranie umów

– cechy charakterystyczne

– różnice pomiędzy umową cywilną a umową o pracę

– nowy sposób wyliczenia wynagrodzenia od 2023 r.

– koszty uzyskania przychodu

– kwota zmniejszająca podatek od 2023 r.

– kontrakty

– oświadczenia i PIT-2

6.  Umowa o świadczenie usług

– zasady zwierania

7.  Umowa o dzieło.

– cechy charakterystyczne umów

– nowe obowiązki od 01.01.2021 r. – zgłoszenie umów do ZUS

– kiedy 20 % a kiedy 50 % koszów uzyskania przychodu

– kwota zmniejszająca podatek od 2023 r.

– oświadczenia i PIT-2

– zasady zawierania

8.  Wynagrodzenie na podstawie umów cywilnych

– minimalne wynagrodzenie godzinowe

– zasady wypłacania wynagrodzenia

– odstępstwa od minimalnego wynagrodzenia godzinowego

– umowy z osobami uczącymi się

– wiek zleceniobiorcy a wysokość wynagrodzenia netto

9.   Orzecznictwo SN.

10. Specyficzne przypadki

– działalność gospodarcza bez wpisu do CEIDG – stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego

– wymogi i regulacje formalne

– konsekwencje – ZUS, US

11. Zleceniodawca i zleceniobiorca – obowiązki stron

12. Umowa zlecenie a umowa o pracę w aspekcie ryzyka procesowego

– umowa ustna – obowiązki zleceniodawcy

13. Ewidencja czasu zlecenia – usługi

– umowa cywilnoprawna a umowa o pracę – różnice i cechy wspólne

– jak określić warunki czasu zlecenia  w umowach cywilnoprawnych

– jak dokumentować czas zlecenia lub usługi

– konsekwencje wynikające z braku dokumentacji

– wykroczenia wynikające z przepisów

14. Wynagrodzenia.

– stawka wynagrodzenia godzinowego

– zasady płatności za realizację zobowiązań wynikających z umów cywilnych

– rodzaj umowy oraz korzyści i straty

15. Przykłady złych umów i dobrych praktycznych rozwiązań

16. Ćwiczenia

17. Projekty przepisów dotyczących umów cywilnych

– wydanie decyzji administracyjnej przez organa PIP uznania istnienia stosunku pracy

18. Indywidualne konsultacje szkoleniowo-doradcze

Prawo pracy, wynagrodzenia, premie, inne świadczenia pieniężne

1.     Wynagrodzenie za pracę i zagadnienia czasu pracy – ogólny zarys wymogów prawnych

– nowe przepisy dotyczące wyliczenia wynagrodzenia netto

– nowa skala podatkowa

– koszty uzyskania przychodu 50%

– nowa kwota zmniejszająca podatek

– ulga dla pracowników – wzory – skala miesiąca i skala roku

– wynagrodzenie w skali miesiąca i w skali roku

– oświadczenia pracownika dla płatnika

2.     Umowa o pracę – aspekt wynagrodzenia za pracę

3.     Regulamin pracy – zasady wypłaty wynagrodzenia

4.     Regulamin wynagradzania – informacje o wynagrodzeniu

5.     Układ Zbiorowy Pracy – ujęcie wynagrodzeń i funkcja zz

6.     Inne regulacje określające wynagrodzenie za pracę

7.     Minimalne wynagrodzenie za pracę

8.     Wynagrodzenie określone stawką miesięczną lub godzinową

9.     Wynagrodzenie a  rodzaj systemu czasu pracy i długość okresu rozliczeniowego

10.   Wynagrodzenie za pracę w normatywnym czasie pracy

11.   Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

12.   Dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych

13.   Dodatek za pracę świadczoną w porze nocnej

14.   Wynagrodzenie za pracę  w dzień dodatkowo wolny od pracy

15.   Wynagrodzenie za pracę w dzień świąteczny

16.   Wynagrodzenie za czas zwolnienia ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

17.   Premie i inne podobne świadczenia

18.   Ekwiwalenty pieniężne za pranie lub/i używanie własnej odzież i obuwia roboczego

19.   Obliczania świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy

20.   Orzecznictwo Sądu Najwyższego – wynagrodzenie, premie, nagrody

21.   Sporządzanie świadectw pracy

22.   Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– zasady tworzenia

– alternatywa – świadczenie urlopowe

– zawieszenie funduszu

– oświadczenia pracowników a wymogi RODO

23.   Wypłata wynagrodzenia

– jak płacić wynagrodzenie – do ręki czy na konto

24.   Zwolnienia z podatku

– ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętu stanowiących ich własność

25.   Planowane zmiany prawa pracy

–    nielegalne zatrudnienie lub zaniżenie podstawy wymiaru składek pracowników a skutek – obciążenie płatnika składek

26. Indywidualne konsultacje szkoleniowo-doradcze

Dzień 3

1.    Źródła przychodów i zasady podlegania opodatkowaniu po wejściu Polskiego Ładu

1.1.    Źródła przychodów – wątpliwości na przykładach ze szczególnym uwzględnieniem podziału między źródła: działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście, pozostałe źródła

1.2.    Rola płatnika w poszczególnych źródłach uzyskania przychodów

1.3.    Obowiązek podatkowy – znaczenie, zasady ogólne i wyjątki

1.4 Nowy podatek od przychodów

2.    Cudzoziemcy, transakcje z zagranicą a PIT (w tym podatek u źródła)

2.1.    Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

2.2.    Rezydencja – zasady ustalania

2.3.    Cudzoziemcy zasady opodatkowania w Polsce z uwzględnieniem czasu pobytu

2.4.    Obowiązki płatnika

2.5.    Rozliczenia w Polsce, a dochody zagraniczne

2.6.    Likwidacja ulgi abolicyjnej

3.    Podatnik PIT jako wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz

3.1.    Opodatkowanie wspólników spółek osobowych

3.2.    Opodatkowanie zbycia udziałów i akcji

3.3.    Przekształcenia spółek a opodatkowanie PIT

4.    Rozliczenie dotacji, IP-Box, ulga B+R, zwolnienie w Polskiej Strefie Inwestycji

4.1.    IP-Box – zasady

4.2.    Ulga B+R zasady, rozliczenie

4.3.    Dotacje – rozliczenie otrzymanych zwrotów kosztów i zaliczek

4.4.    Zwolnienie w PSI – rozliczenie

5.    PIT a Covid-19

5.1.    Zasady odliczania darowizn (covid-19)

5.2.    Amortyzacja jednorazowa (covid-19)

5.3.    IP-BOX (covid-19)

5.4.    Ulga na złe długi (covid-19)

6. Indywidualne konsultacje szkoleniowo-doradcze

1.    Źródła uzyskania przychodów w CIT

1.1.    Kwalifikacja przychodów do źródeł uzyskania – problemy i aktualne podejście organów podatkowych

1.2.    Alokacja kosztów uzyskania przychodów do poszczególnych źródeł ze szczególnym uwzględnieniem alokacji według współczynnika.

1.3.    Moment rozpoznania przychodu

2.    Opodatkowanie oddziałów i zakładów podatkowych

2.1.    Rozliczenia podatkowe spółki polskiej posiadającej oddział za granicą

2.2.    Rozliczenie podatkowe oddziału zagranicznej spółki

2.3.    Zagraniczne spółki kontrolowane – reguły CFC

2.4.    Ceny transferowe w relacji oddział – siedziba główna

2.5.    Rozliczenia oddział – siedziba główna a VAT

3.    Przychody i koszty – wątpliwości podatkowe

3.1.    Leasing operacyjny, leasing finansowy, dzierżawa, najem

3.2.    Różnice kursowe

3.3.    Opodatkowanie dywidend otrzymanych z uwzględnieniem małej klauzuli o unikaniu opodatkowania

4.    Transakcje z podmiotami powiązanymi

4.1.    Identyfikacja podmiotów powiązanych oraz wywieranie znaczącego wpływu

4.2.    Transakcja kontrolowana o charakterze o charakterze jednorodnym

4.3.    Korekta cen transferowych

4.4.    Recharakteryzacja transakcji

5. Indywidualne konsultacje szkoleniowo-doradcze

Dzień 4

Moduł księgowo – kadrowy z wykorzystaniem narzędzi IT

Wybrane zagadnienia prawne (kodeks pracy, kodeks cywilny, itp.)

Charakterystyka jednostek gospodarczych – zakładanie własnej działalności gospodarczej

Podstawowe zasady prowadzenia księgowości – regulacje prawne

Aktywa trwałe i obrotowe oraz źródła ich finansowania

Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek oraz rozrachunków

Ewidencja materiałów, towarów i usług

Ewidencja wynagrodzeń za pracę

Ewidencja majątku trwałego i inwestycji

Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów

Dzień 5

Moduł księgowo – kadrowy z wykorzystaniem narzędzi IT

Produkty pracy i przychody ze sprzedaży

Wyniki działalności i ich podział

Fundusze (kapitały) własne i specjalne

Sprawozdawczość finansowa

System podatkowy

Organizacja i zarządzanie sprawami kadrowymi

Organizacja i zarządzanie dokumentacją pracowniczą

Płace i wynagrodzenia w firmach i instytucjach

Ubezpieczenia społeczne

Księgowość komputerowa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
    Zapisz się do newslettera

    Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!