Kurs samodzielnego księgowego.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie problematyki systemu podatkowego w Polsce. Uczestnicy kursu zapoznają się podstawowymi warunkami funkcjonowania prawa podatkowego, a analizując na praktycznych przykładach wybrane problemy podatkowe osiągną wiedzę praktyczną do wykorzystania podczas codziennych obowiązków służbowych.
Kurs jest dedykowany do osób na stanowisku samodzielnego księgowego jak i dla osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo – księgowych oraz osób które chcą utrwalić i usystematyzować w całościowy sposób wiedzę o podatkach aby samodzielnie wykonywać swoje obowiązki. Utrzymanie pozycji na rynku by stać się firmą konkurencyjną w tej branży
Szkolenie w 75-80% stanowi część praktyczna kształcenia

Program szkolenia:

Dzień 1 Przychody i koszty w podatkach dochodowych
1) Definicja przychodu.
2) Przychody z działalności gospodarczej
3) Refakturowanie a data powstania przychodu
4) Szczególne rodzaje przychodów w podatkach dochodowych
5) Przychody wyłączone z opodatkowania podatkami dochodowymi:
6) Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków.
7) Związek pomiędzy przychodem a wydatkiem, racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.
8) Prawidłowe dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.
9) Zakaz możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
10) Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek – problemy praktyczne.
11) Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych – studium przypadku.
12) Zasady rozliczania kosztów w czasie
13) Świadczenia na rzecz współpracowników i pracowników w zakresie nieodpłatnych świadczeń – konsekwencje przychodowe po stronie pracowników i kosztowe po stronie pracodawców.
14) Katalog kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów – analiza wybranych problemów praktycznych.
15) Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów – możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności.
16) Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).

2 dzień – Samochód w działalności przedsiębiorstwa oraz wybrane mechanizmy w podatkach dochodowych
1) Samochód w działalności gospodarczej:
2) Podatek od przychodów z budynków.
3) IP-BOX – kto może skorzystać z obniżonej stawki podatku?
4) Biała lista w podatkach dochodowych – aspekty praktyczne.
5) Płatności gotówkowe a brak prawa do rozpoznania KUP.
6) Ulga na działalność badawczo – rozwojową – jak zyskać dodatkowe koszty?
7) Exit tax – studium przypadku.

3 dzień – Ceny transferowe, podatek u źródła, akcje marketingowe i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – konsekwencje podatkowe i zasady rozliczania

1) Akcje marketingowe – wybrane problemy praktyczne z zakresu podatku VAT, CIT i PIT
2) Wybrane akcje marketingowe i ich konsekwencje podatkowe w VAT, CIT i PIT:
3) Definicja podróży służbowej w przykładach
4) Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych:
5) Podatek u źródła

4 dzień – Podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i procedura podatkowa

1) Podatek od czynności cywilnoprawnych
2) Podatek od nieruchomości:
3) Podatek od spadków i darowizn:
4) Procedura podatkowa – wybrane zagadnienia

5 dzień – Podatek akcyzowy

1) Regulacja ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne2) Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie (zmiany uchwalone przez Sejm)

3) Utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:

4) Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 i 2022 r.

5) Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy

6) Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych

7) Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej

8) Ewidencja energii elektrycznej

9) Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce

10) Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej

11) Sposób prowadzenia składu podatkowego

11) Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

12) Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych

13) Skutki objęcia pozytywną stawką akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019 r.

13) Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy

6 dzień – Podatek akcyzowy

1) Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów

2) Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych

3) Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw)

4) Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu

5) Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW)

6) Finalny nabywca węglowy (FNW)

7) Zakres zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu

8) Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące w 2021 r.

9) Pakiet paliwowy w praktyce

10) Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

7 dzień – VAT
I. Zmiany w VAT 2021 i 2022

 1. JPK_VAT(7) – rewolucja likwidująca deklaracje VAT!
 2. Slim VAT – plany nowelizacyjne Ministerstwa Finansów
 3. Zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes)
 4. Nowe zasady działania wykazu podatników VAT („białej listy”)
 5. Zasady stosowania obowiązkowego mechanizmu split payment:
 6. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych
 7. Pozostałe zmiany w VAT

II. Wybrane problemy w VAT z uwzględnieniem praktyki działań fiskusa.

 1. Fakturowanie oraz korekty VAT w 2022 r.
 2. Odliczenie VAT – problemy praktyczne rozliczenia.
 3. Transakcje międzynarodowe – wybrane zagadnienia.
 4. Wybrane orzecznictwo i interpretacje z zakresu podatku VAT – przegląd linii orzeczniczej i stanowisk fiskusa.
  8 dzień – VAT
  I. Zmiany w CIT i PIT w 2021 i 2022 r.
 5. Estoński CIT – ułatwienia czy nowe problemy polskich przedsiębiorców?
 6. Spółki komandytowe podatnikami CIT.
 7. Podatek u źródła – czy zmiany zasad pobierania WHT zostaną wprowadzone (i wedle jakich zasad) od 1.01.21?
 8. Zwolnienie z PIT do 26-go roku życia – plany rozszerzenia zwolnienia m.in. o praktykantów.
 9. Darowizny a COVID-19 – nowe zasady odliczenia w CIT i PIT.
 10. Jednorazowa amortyzacja bez limitu kwotowego.
 11. Wsteczne rozliczenie straty podatkowej.
 12. Ceny transferowe – nowe terminy i obowiązki dokumentacyjne.
 13. Nowe limity zwolnień w PIT.
 14. Ulga na złe długi w podatku dochodowym.
 15. Płatność na rachunek nieopublikowany na ,,białej liście” – kompendium praktycznych problemów powstałych od 1.01.2021

II. Wybrane problemy w VAT z uwzględnieniem praktyki działań fiskusa.

 1. Zyski kapitałowe a przychody z pozostałej działalności gospodarczej – aspekty praktyczne.
 2. Przychody i problematyka powstania obowiązku podatkowego w CIT.
 3. Koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące KUP – analiza w oparciu o przykłady praktyczne.
 4. Mechanizmy ograniczające KUP – problematyka cienkiej kapitalizacji, zakupu usług niematerialnych.
 5. Podatek od nieruchomości komercyjnych.
 6. IP-BOX – kto może skorzystać z obniżonej stawki podatku?
 7. Ulga na działalność badawczo – rozwojową – jak zyskać dodatkowe koszty?
 8. Exit tax – kto zapłaci podatek od wyjścia?
 9. Samochód w działalności gospodarczej – kompleksowa analiza w VAT, CIT i PIT.
 10. Wybrane orzecznictwo i interpretacje z zakresu podatku CIT i PIT – przegląd linii orzeczniczej i stanowisk fiskusa.

9 dzień – Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku

 1. Zamknięcie roku 2022 w ujęciu VAT, CIT i PIT
 2. I. Zamknięcie roku a aspekty podatkowe
 3. 1. Przychody podatkowe – kwalifikacja źródeł przychodu i zasady rozliczania na przełomie roku
 4. 2. Koszty uzyskania przychodów na przełomie roku
 5. 3. Obowiązki podatkowe związane z zamknięciem roku
 6. 4. Zmiany spowodowane COVID-19 mające wpływ na zamknięcie roku
 7. 5. Podatek VAT a zamknięcie roku
 8. II. Zmiany w VAT 2021 i 2022- podsumowanie i analiza planów nowelizacyjnych.

10 dzień – Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku

 1. Bilansowe aspekty zamknięcia roku
 2. 1. Zamknięcie roku 2022 – czynności przygotowawcze
 3. 2. Wybrane zagadnienia rachunkowe związane z zamknięciem roku
 4. Utrata wartości aktywów KSR 4
 5. Rezerwy i zobowiązania warunkowe KSR 6:
 6. Błędy lat ubiegłych, zmiany szacunków i zmiany polityki rachunkowości, wydarzenia po dniu bilansowym KSR 7
 7. Leasing KSR 5
 8. Podatek odroczony KSR 2
 9. Wpływ Covid-19 na roczne sprawozdanie finansowe-podsumowanie