RODO.

Cel edukacyjny

Dostarczenie uczestnikom kompendium wiedzy w zakresie wdrażania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących od dnia 25maja 2018r.

Program szkolenia

I.Informacje wprowadzające do RODO – czym jest rozporządzenie i w jakich aspektach wprowadza

zmiany.

II.Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO

– Kto i w jakim zakresie powinien zastosować się do zmieniających się przepisów

– Jaki jest zakres terytorialny obowiązujących przepisów

III.Zasady przetwarzania danych osobowych w oparciu o RODO

– Legalność

– Ograniczenie celu

– Zasada prawidłowości

– Ograniczenia przechowywania

– Minimalizacja danych

– Integralność i poufność

– Rozliczalność

IV.Podstawy przetwarzania danych osobowych „zwykłych” oraz wrażliwych

– Kiedy zgoda na przetwarzanie danych jest wymagana w świetle obowiązujących przepisów?

– Jak powinna być skonstruowana zgoda na przetwarzanie danych? Czy i w jakim zakresie zgoda może

być łączona?

– Ustawa o Ochronie Danych Osobowych a RODO – zmiany sprawozdawcze.

V.Czym jest i kiedy dopuszcza się profilowanie danych

VI.Podstawowy zakres uprawnien osób, których dane są przetwarzane

– Prawo dostępu do danych i informacji

– Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych

– Prawo do wniesienia sprzeciwu

– Prawo do przeniesienia danych

– Prawo do „bycia zapomnianym”

VII.Obowiązki administratora danych osobowych (ADO)

– Analiza ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych

– Privacy by design, czyli obowiązek uwzględniania danych już w fazie projektowania przekazu

– Privacy by default, czyli cel przetwarzania a środki niezbędne do jego osiągnięcia

– Rejestrowanie przetwarzania danych osobowych

– Powiadomienia w zakresie przetwarzania danych

– Naruszenie przepisów – podstawowy schemat dzialania

– Obowiązki ADO

VIII.Inspektor Ochrony Danych (wcześniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)

– Inspektor Ochrony Danych osobowych – podstawowe wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne

– Ustanowienie Inspektora Danych Osobowych, kiedy i w jakich okolicznościach jest wymagane?

– Obowiązki Inspektora Ochrony Danych

IX.Zlecenie przetwarzania danych vs. udostępnienie danych na zewnątrz

– Wybór podmiotu przetwarzającego dane osobowe

– Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

– Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane

X.Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO)

– Kontrola

– Naruszenia danych

XI.Sankcje karne za niestosowanie się do RODO

– Sankcje cywilne i odszkodowania

– Uprawnienia naprawcze organu nadzorczego stosowane względem ADO

– Sankcje administracyjne i kary pieniężne

XII. Panel dyskusyny – studia przypadku