Nowoczesny magazynier – gospodarka logistyczna.

Program szkolenia:

 1. Miejsce rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:
 • miejsce i struktura gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.
 1. Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 • zakresy obowiązków,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych,
 • obieg informacji,
 • uwarunkowania funkcjonowania.
 1. Poziom i asortyment zapasów:
 • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ, inne),
 • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania,
 • dostosowanie wyposażenia technicznego do rodzaju przechowywanych zapasów
 • wpływ opakowań i postaci fizycznej towarów na procesy magazynowe
 1. Technologia operacji magazynowych:
 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.
 • procesy magazynowe – organizacja i zarządzanie
 • współpraca z innymi obszarami przedsiębiorstwa
 1. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
 1. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej, odpowiedzialność materialna pracowników magazynu
 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 1. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów.
 1. Metody składowania zapasów:
 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
 • zasady rozmieszczenia zapasów w magazynach.
 1. Wyposażenie techniczne magazynów:
 • certyfikaty urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
 • dokumentacja eksploatacyjna wyposażenia technicznego,
 • zasady doboru wyposażenia technicznego do realizacji operacji magazynowych.
 1. Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych:
 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
 • obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.
 1. Nowoczesne systemy informatyczne w procesach magazynowych
 • kody kreskowe i zasady stosowania
 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 1. Monitorowanie procesów magazynowych
 • wskaźniki w procesach magazynowych
 • koszty procesów magazynowych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 11A

+48 690 960 480

zpoplawska@businessadvisory.pl
  Zapisz się do newslettera

  Chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat organizowanych szkoleń? Zapisz się do newslettera!