Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych normy PN-EN ISO 9001:2015 – analiza ryzyk i szans.

Cele szkolenia:

 1. Umocnienie wiedzy w zakresie wymagań systemu zarządzania jakością dotyczących procesu auditowania, identyfikacji niezgodności oraz dokumentowania działań z tym związanych oraz wytycznych normy PN-EN ISO 19011:2018
 2. Zapoznanie z technikami auditu zdalnego z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych oraz możliwościami zastosowania auditów hybrydowych.
 3. Kształcenie umiejętności zarządzania ryzykiem oraz planowania działań minimalizujących ryzyko w procesie auditowania.
 4. Doskonalenie umiejętności prawidłowej identyfikacji niezgodności audytowych wraz z ich dokumentowaniem.

Program szkolenia:

 1. Syntetyczny przegląd wymagań normy PN-ENISO 9001:2015 w zakresie:
 2. Planowania działań w stosunku do ryzyk i szans;
 3. Przeprowadzania auditów wewnętrznych;
 4. Dokumentowania niezgodności oraz wprowadzanych działań korygujących.
 5. Doskonalenie procesu audytowania w oparciu o wytyczne normy PN-EN ISO 19011:2018, „Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania”.
 6. Doskonalenie technik auditowania w oparciu o audity zdalne oraz audity hybrydowe.
 7. Warsztat praktyczny część I: identyfikacja ryzyk związanych z planowanym przeprowadzeniem auidtu wewnętrznego;
 8. Omówienie wyników pracy oraz dyskusja.
 9. Warsztat praktyczny część II: na podstawie przygotowanych scenek auditowych opracowanie dokumentu „Karta Niezgodności oraz działań doskonalących”.
 10. Omówienie wyników pracy oraz dyskusja.
 11. Podsumowanie szkolenia.