Wpływ obróbki cieplno – chemicznej na własności mechaniczne i na parametry wytrzymałościowe materiałów.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obróbki cieplnej zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 17663 i obejmuje zagadnienia związane z metaloznawstwem, pomiarami, kontrolą i weryfikacją własności mechanicznych metali i stopów, obróbką cieplną i cieplno-chemiczną stopów metali, urządzeniami i narzędziami wykorzystywanymi w procesach obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z wytwarzaniem stopów metali, kształtowania ich własności przez procesy obróbki plastycznej na zimno lub procesy obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej w ujęciu ich praktycznego zastosowania w realiach przemysłowych.

Program szkolenia:

Stopy żelaza z węglem – pojęcia podstawowe:

Charakterystyka żelaza
Układ równowagi żelazo-cementyt
Składniki strukturalne występujące w układzie żelazo-cementyt
Struktury stali węglowych

Wprowadzenie do stalownictwa:

Podstawy procesów metalurgii stali
Materiały wsadowe w procesach stalowniczych
Powstawanie żużla i jego rola w procesach stalowniczych
Elektrometalurgia stali
Pozapiecowa obróbka stali
Odlewanie stali oraz ciągłe odlewanie stali

Podział stali:

Klasyfikacja stali
Stale niestopowe
Stale odporne na korozję
Stale jakościowe i specjalne
Podział stali ze względu na zastosowanie
Oznaczenie stal

Przemiany fazowe:

Przemiana perlityczna
Przemiana martenzytyczna
Przemiana bainityczna
Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów

Rodzaje obróbki cieplno-chemicznej i ich charakterystyka:

Wyżarzanie
Wyżarzanie odprężające
Wyżarzanie zmiękczające
Wyżarzanie stabilizujące (stabilizowanie)
Ulepszanie cieplne
Hartowanie i odpuszczanie
Hartowanie na wskroś
Hartowanie powierzchniowe
Nawęglanie, hartowanie i odpuszczanie
Węgloazotowanie, hartowanie i odpuszczanie
Azotowanie
Ćwiczenia z PVD
Ćwiczenia poglądowe z chromowania dyfuzyjnego

Narzędzia i urządzenia stosowane w obróbce termicznej stali:

Piece komorowe
Piece tyglowe
Piece retortowe

Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna w przemyśle:

Przemysłowe metody obróbki cieplnej

Projektowanie procesu obróbki cieplnej:

Etapy projektowania procesów obróbki cieplnej oraz cieplno-chemicznej stali
Ćwiczenia z badań chłodziw hartowniczych
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej atmosferowej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej próżniowej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do obróbki cieplnej fluidalnej
Ćwiczenia z obsługi urządzeń do azotowania gazowego i jonowego
Metody badań warstw wzbogaconych węglem i/lub azotem

Analiza procesów w warsztatach rzemieślniczych – omówienie wybranych przykładów:

Przykładowe procesy obróbki cieplnej oraz ich zastosowanie przemysłowe