Zarządzanie zapasami.

Cel szkolenia:

Zarządzanie zapasami w warunkach zmiennego popytu i zakłóceń dostaw, gra – symulacja w czasie, w której uczestnicy w praktyce realizują zagadnienia omawiane w czasie szkolenia oraz sprawdzają skuteczność poznanych narzędzi.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia w łańcuchu dostaw.
 • przepływy informacji i materiału w łańcuchu dostaw
 • zagrożenie suboptymalizacją
 1. Przepływy materiałów i zapasy
 • planowanie w łańcuchu dostaw
 • proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie,
 • planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych,
 • planowanie zapasów, analiza i odtwarzanie stanów magazynowych
 • systemy planowania zamówień i dostaw,
 1.  Planowanie i organizacja procesu zaopatrzenia i przepływu materiałów:
 • analiza procesu zaopatrzenia,
 • organizacja zaopatrzenia – strategie wyboru dostawców
 • procedura kwalifikacji, kryteria selekcji i metody oceny dostawców,
 • Kompleksowa ocena kosztów współpracy z dostawcą – ćwiczenie z analizy TCO dostawcy
 1. Czynniki kształtowania zapasów: 
 • podział zapasów, 
 • metody sterowania zapasami
 • czynniki wpływające na strukturę i wielkość zapasów
 • pull i push w zapasach
 1. Prognozowanie w zarządzaniu zapasami
 • cele i zadania prognozowania, 
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu 
 • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe, 
 • prognozowanie sezonowe
 1.  Analiza poziomów (wielkości) zapasów:
 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych, 
 • wielkość zapasów bieżących, 
 • poziom zapasów bezpieczeństwa, 
 • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania, ocena punktu złożenia zamówienia, 
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
 1. Mierniki i wskaźniki zapasów:
 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów, 
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, produkcyjnych i innych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.
 1. Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami:
 • usprawnienie procesu przepływu zapasów, 
 • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami